Informacje od sprzedającego

Adres przedsiębiorstwa:

Grast & MTB Sp. z o. o.

ul. Okulickiego 21, 05-500 Piaseczno

KRS 0000026718 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział KRS

NIP 113-22-50-562, REGON 016316481.

Adres do reklamacji : adres oddziału w którym Kupujący zakupił towar.

Opis procedury reklamacyjnej:

1.            Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

             imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

•             datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

•             przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

•             wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2.            Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3.            Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4.            Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, zakupionej na podstawie zawartej umowy poza lokalem sprzedającego lub na odległość, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [adres e-mail]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [adres].

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Login Allegro: [login kupującego] jeśli transakcja odbyła się za pośrednictwem Allegro

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

•             w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (na zamówienie);

•             w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•             w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

•           zawartej w drodze aukcji publicznej;

•           co do towarów zakupionych w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Kupującego.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Oświadczenie

Zobowiązujemy się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.