Informacja o podziale spółki

Grast & MTB Sp. z o.o.

Józefa Sierakowskiego 5 lok. 38, 03 – 716 Warszawa 

NIP: 1132250562

REGON: 016316481
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000026718

Podział spółki Grast & MTB sp. z o.o. (jako Spółki Dzielonej) przez wydzielenie do spółki Caifeo Investments sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej).

Działając na podstawie art. 535 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505) spółki:

Grast & MTB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Józefa Sierakowskiego 5 lok. 38, 03 – 716 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026718, NIP: 1132250562, REGON: 016316481, kapitał zakładowy w wysokości 264.000,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące, 00/100) zł.

oraz

Caifeo Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołodyjowskiego 77a, 02-724 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000866292, posiadającej numery NIP: 5272939691 oraz REGON: 387391673, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy, 00/100) zł.

udostępniają bezpłatnie na stronie internetowej www.grast-mtb.pl

do publicznej wiadomości Plan podziału, od dnia 21 grudnia 2020 r., nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

Plan podziału dostępny jest poniżej do bezpłatnego pobrania:

https://grast-mtb.pl/wp-content/uploads/2020/12/Plan-podzialu-Grast-MTB-spzoo.pdf